مجوز و گواهینامه ها

مجوز فروش بلیط

گواهی فروش بلیط الکترونیکی

سازمان هواپیمائی کشوری

پروانه فعالیت

بند الف

پروانه فعالیت

بند ب

گواهی یاتا

انجمن بین المللی حمل و نقل هوایی

مجوز بلیط قطار

شرکت حمل و نقل ریلی رجا